Consell Comarcal de la Garrotxa

Transport escolar

D’acord amb el decret 161/1996, el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de transport escolar a tota la comarca:tant de transport no obligatori (dins del mateix municipi), com de transport obligatori (entre municipis).

Transport obligatori: Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Transport no obligatori: Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal que sol·liciten utilitzar el servei de transport escolar.

Per consultar els horaris de transport de l’IES Castell d’Estela d’Amer cal que us adreceu al web del Consell Comarcal de la Selva

 

 

Els horaris de transport curs 21-22 

Institut Bosc de la Coma

Institut la Garrotxa

Institut Montsacopa

IE Salvador Vilarrasa

IE Greda 1r i 2n ESO

Ajut individual de desplaçament per a l’alumnat escolaritzat a la comarca de la Garrotxa (en tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el centre escolar més proper al seu domicili).

Podran sol·licitar l’ajut els alumnes que compleixin algun dels supòsits següents:

  1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.
  2. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
  3. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
  4. Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

El pagament d’aquest ajut es farà directament a la família.

  1. Es tracta d’un servei autofinançat pels seus usuaris
  2. El compromís amb l’empresa de transport és per a tot el curs escolar. Per aquest motiu, les persones que desitgin utilitzar el servei ho han de fer comprometent-se durant tot el curs. A fi de formalitzar aquest compromís, s’estableix una fiança – garantia igual al cost d’un mes i mig de servei . Aquesta fiança es retornarà a final de curs als usuaris que l’hagin utilitzat durant tot aquest període. Per tant, qui es doni de baixa abans, no tindrà dret al retorn de la fiança.
  3. Els horaris de cada parada es trobaran penjats a la web abans que comenci el curs.

COM FER LA SOL.LICITUD ?

1r. El termini  de presentació de la sol·licitud serà l’últim dia de matrícula d’ensenyaments post-obligatoris  a la secretaria  del centre. Passat aquest temps, només s’admetran altes sempre i quan hi hagi lloc.

2n. Els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei de transport hauran d’emplenar l’imprès de Sol·licitud  de transport post-obligatori, anar a qualsevol oficina del Banc de Sabadell i fer l’ingrés al número de compte         ES53 0081 0111 0900 0139 8046 del Consell Comarcal de la Garrotxa, en concepte de fiança del transport.

3r. Una vegada fet el pagament, es portarà a la secretaria del centre el full de sol·licitud juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari i una fotografia per poder fer el carnet d’usuari. El centre farà arribar al Consell Comarcal aquesta documentació perquè inscrigui l’alumne/a i li faci el carnet.  També es pot presentar la sol·licitud de transport directament al Consell Comarcal. Cal tenir en compte que no s’inscriurà ningú que no hagi pagat la fiança corresponent.

ORGANITZACIÓ GENERAL

1.- El matí del primer dia de curs, ja es podrà disposar del servei. Atès que a principi de curs encara hi ha noves matriculacions i que, per tant, el nombre d’inscrits pot augmentar, es començarà fent segons les previsions. Posteriorment, el transport s’adaptarà a les característiques del nou curs.

2.- El Consell Comarcal de la Garrotxa editarà els carnets i els lliurarà als usuaris mitjançant l’acompanyant del servei a principis de curs. Es podrà consultar el reglament del servei de transport escolar a l’adreça web www.garrotxa.cat.

3.- Cada final de mes el Consell Comarcal carregarà al núm. de compte indicat pel pare, mare o el tutor, l’import del servei, que dependrà de la parada que s’utilitzi i dels dies lectius d’aquell mes.

4.- En cas que un alumne/a es vulgui donar de baixa, haurà d’anar a la secretaria del centre i emplenar l’imprès corresponent. Quan el retorni a l’escola, haurà d’ajuntar-hi el carnet d’usuari del servei. Cal tenir en compte que el mes en què es doni de baixa també se li facturarà l’import del servei.

Model sol·licitud transport post obligatori Institut la Garrotxa 2021-2022

Model sol·licitud transport post obligatori Institut Montsacopa 2021-2022

Model sol·licitud transport post obligatori Institut Bosc de la Coma 2021-2022

En cas de nevades, el Consell Comarcal té establert un pla d’evacuació dels alumnes que utilitzen el transport escolar.

Aquest pla s’ha dissenyat sota les directrius establertes per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i s’activa de forma coordinada en tots els centres educatius i ajuntaments de la comarca.

Es recomana a les famílies que estiguin atents als mitjans de comunicació locals als quals ja es va informant.

Pla d’emergència del transport escolar en cas de nevades

S’han establert diferents punts de recollida dels alumnes transportats en cada municipi, en el cas que el transport no pugui arribar a les parades habituals i haver-los de retornar al centre educatiu.

Punts de recollida en cas de nevada