Aquest dijous, 15 de desembre, s’ha celebrat la darrera sessió plenària de l’any 2021 del Consell Comarcal de la Garrotxa. En aquesta sessió ha estat aprovat el pressupost de la institució per a l’any 2022, que ascendeix a 37.599.379,98 euros. El pressupost consolidat, amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa arriba als 48.832.469,28 euros.

Es tracta d’un pressupost de continuïtat, que mostra un increment de gairebé tres milions d’euros respecte al d’aquest any 2021 (que era de 34.615.840,44 euros). Aquest increment s’explica, principalment, per: les noves inversions d’infraestructures mediambientals (les EDAR d’Oix i Riudaura) que sumen 844.429,09 euros; pel desplegament dels nous contenidors per a la recollida de residus en proximitat, que ascendeix a 1.156.976 euros; en l’àmbit educatiu, per la incorporació dels nous menjadors de les escoles Rocalba, Malagrida i Pla de Dalt, que suposen 413.183,8 euros d’increment; per la previsió de l’increment retributiu al personal en un 2,8%, que equival a 50.081 euros i, finalment i de manera més genèrica, per la consolidació del personal temporal que presta assistència als municipis de la comarca.

Destacar que aquest pressupost es planteja en un marc més estable i menys condicionat per la situació de crisi sanitària. Com l’any passat, no s’ha previst incloure inicialment cap ingrés extraordinari. Cal dir que, fins fa dos dies, s’estava encara pendent de l’arribada del Fons de Cooperació addicional de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2021.

Respecte a les inversions previstes per aquest any 2022, el pressupost continua incloent la partida de 14 milions d’euros per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrota aportats per l’Agència de Residus de Catalunya. Així, l’Àrea de Medi Ambient, continua sent l’àmbit amb un major pes en el pressupost del Consell Comarcal. A part de les inversions comentades anteriorment de les EDAR d’Oix i Riudaura, destaquen el bombament de Castellfollit de la Roca (1.272.542 euros), així com la instal·lació d’un tercer vas a l’abocador de Beuda (1.041.193,93 euros). També en l’àmbit del medi ambient, cal destacar la inversió prevista de 1.156.976,75 euros per continuar el desplegament dels nous contenidors de recollida de residus en proximitat a la comarca.

El pressupost 2022 també destaca per les  inversions al Centre de recollida i custòdia d’animals domèstics de la Garrotxa, que inicialment es preveu en 21.000 euros, però que serà una partida que es veurà incrementada amb els recursos del PUOSC (72.000 euros), així com amb una posterior aplicació del romanent del 2021 (164.000 euros) i del no executat aquest exercici (21.000 euros). Per tant, la inversió total prevista per a l’any 2022 al Centre de recollida i custòdia d’animals domèstics de la Garrotxa serà d’uns 278.000 euros.

A nivell dels ingressos, cal recordar que el Consell Comarcal de la Garrotxa, com la resta de consells comarcals del país, per la seva naturalesa administrativa i financera, presenta sempre un pressupost amb una previsió d’ingressos realista i una despesa ajustada als serveis que li venen delegats per part de la Generalitat i els ajuntaments.

Respecte a l’any 2022, no es preveu cap increment pel que fa al finançament provinent del Fons ordinari de cooperació comarcal de la Generalitat de Catalunya, en canvi sí que es preveu un augment de l’aportació del Fons de cooperació provinent de la Diputació de Girona per fer front a increment de despeses del Consell Comarcal de la Garrotxa i al finançament dels serveis que presten directament o indirectament assistència als ajuntaments, establerta de manera molt transparent en el pressupost.

Un any més, el Consell Comarcal de la Garrotxa agraeix als ajuntaments del territori la seva participació i compromís renovat per col·laborar en el finançament de serveis comarcals com el Servei de Català Olot – la Garrotxa, el Pla de Transició al Treball, la Unitat d’Escolarització Compartida o l’Arxiu Comarcal.

En l’apartat d’Educació, es preveu que l’any 2022 la influència de la Covid-19 en la prestació del servei de menjador escolar no sigui tan important com ha estat aquest any en curs. Recordem que el 2021, el dèficit generat per la crisi sanitària ha estat assumit pel Consell Comarcal de la Garrotxa. La despesa global de l’Àrea d’Educació és la segona en importància en el pressupost del Consell Comarcal.

Finalment, el pressupost també continua incorporant a l’Àrea de Turisme totes les accions vinculades al Pla de Foment Turístic i al FEDER que el Consell executarà al llarg de les anualitats 2022. El pressupost també garanteix les aportacions al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (779.107,23 euros), al Consorci DinàmiG (36.118,34 euros pel funcionament ordinari, més 40.596,30 euros pel projecte Itinerànnia) i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (587.148,03 euros).

Més enllà del pressupost, el Ple també va aprovar la plantilla orgànica del Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’any 2022 i el conveni de delegació de competències i de finançament de l’Oficina de Consum de la Garrotxa, entre altres punts.

En l’apartat de mocions, s’han aprovat dues relatives a la promoció de l’ús i defensa de la llengua catalana. La presentada per Òmnium Garrotxa de suport a la 25a edició del Correllengua i la moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana, promoguda per l’AMI.