La Diputació de Girona ha atorgat un ajut al Consell Comarcal de la Garrotxa per executar inversions de millora al Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Garrotxa, actuacions derivades de noves exigències de la revisió de la Llicència d’activitats i dels nous requeriments tècnics de la nova Planta de Tractament de Lixiviats construïda durant l’any 2017.

Les inversions s’han centrat en la portada d’aigua potable des de la xarxa municipal, consistent en la instal·lació d’una nova canonada de polietilè amb les corresponents vàlvules i accessoris, que garantirà el subministra d’aigua potable als edificis de servei de la instal·lació, del subministra i instal·lació d’un sistema automàtic de mesura d’amoni i conductivitat a la bassa de pluvials, i d’un sistema de dosificació de metanol al reactor biològic per tal de millorar el rendiment de l’EDAR.