Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Sol·licitud del servei de transport escolar obligatori

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar el servei de transport escolar obligatori per al vostre fill/a.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa que cursin de P3 fins a 4t d’ESO, que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest, d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Termini de presentació:
Fins al 31 de maig de 2017.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació complementària
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:
Model normalitzat de sol·licitud omplert a ordinador o Model normalitzat de sol·licitud omplert a mà.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2017/2018 aprovades per el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 29 de març de 2017.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Sol·licituds d’alumnes de centres educatius d’Olot: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 d’Olot – planta baixa).

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius de la resta de comarca: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo a la secretaria del centre educatiu corresponent.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Atès que és necessària la signatura de més d’un membre de la unitat familiar i davant la possiblitat que aquest sigui menor d’edat amb impossibilitat de tenir signatura electrònica, aquest tràmit no es pot presentar de forma telemàtica.