Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Ajut de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajut individual de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa que cursin de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

Termini de presentació:
Fins al 31 de maig de 2017.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació complementària
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:
•    Model normalitzat de sol·licitud omplert a ordinador o Model normalitzat de sol·licitud omplert a mà.
•    Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar, o en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
Les dades econòmiques de l’exercici de 2016 es consultaran a l’Agència Tributària.

Addicionalment, en cas de trobar-se en un dels següents casos, cal aportar la documentació següent:
•    Si sou pensionistes: Cal presentar la notificació de revaloració de la pensió o full de la prestació.
•    En cas de rebre renta mínima: Full de prestació de la PIRMI.
•    Si sou familia nombrosa: Cal presentar el carnet de família nombrosa
•    Si sou família monoparental: Cal presentar el carnet de família monoparental.
•    Si algun fill pateix alguna minusvalía: Cal presentar el certificat del grau de disminiució expedit per l’ICASS.
•    Si rebeu ajuts per l’habitatge: Cal presentar un certificat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.
•    Si esteu divorciats: Cal presentar el conveni o sentència de divorci.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2017/2018 aprovades per el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 29 de març de 2017.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Sol·licituds d’alumnes de centres educatius d’Olot: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 d’Olot – planta baixa).

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius de la resta de comarca: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo a la secretaria del centre educatiu corresponent.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Atès que és necessària la signatura de més d’un membre de la unitat familiar i davant la possiblitat que aquest sigui menor d’edat amb impossibilitat de tenir signatura electrònica, aquest tràmit no es pot presentar de forma telemàtica.